XVPS.PL

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 


Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ROBERT GRYKO z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Mieczysława Wielicza 6.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: 85-796 Bydgoszcz , ul. Mieczysława Wielicza 6 ;
  2. przez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
  3. telefonicznie: +48.602125061 .

Podstawa prawna przetwarzania danych.

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c i lit. f  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), to jest w ramach wykonania umowy o świadczenie usług oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z zawartą umową.

Cele i podstawy przetwarzania.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych na podstawie Państwa umów zawartych z naszą firmą, a następnie dla wypełnienia obowiązków ustawowych określonych Prawem Podatkowym oraz Prawem Telekomunikacyjnym.

Zasady gromadzenia danych.

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizacje umowy.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy ustawowo upoważnione do kontroli podatkowych, organy wobec których istnieje ustawowy obowiązek sprawozdawczy lub informacyjny – w szczególności  Urząd Komunikacji Elektronicznej,  oraz inne organy państwowe działające na podstawie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług (1 rok), a także do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń płatniczych naszej firmy wobec tych osób (2 lata). 

W przypadku danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych będą one przechowywane przez 5 lat zgodnie z wymogami dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.